Sposoby ochrony budynków przed szkodnikami

Kompleksowa ochrona obiektów przed owadami nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do stosowania środków chemicznych, takich jak: opryskiwanie, opylanie, żelowanie, odymianie czy gazowanie.

Celem głównym, powinno być utrzymanie takiego poziomu higieny aby w chronionym obiekcie zastosowanie zabiegów z użyciem insektycydów ograniczone było tylko do sytuacji awaryjnej. Aby to osiągnąć, należy w każdym zakładzie wprowadzić wieloetapowe działanie składające się z następujących komponentów:

 1. Lustracja obiektu,
 2. Identyfikacja szkodnika,
 3. Działania profilaktyczne,
 4. Monitoring owadów z użyciem właściwych urządzeń,
 5. Zwalczanie owadów metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
 6. Ocena skuteczności działań,
 7. Prowadzenie dokumentacji właściwej dla nas lub potrzeb zlecającego usługę

Lustracja obiekt

Pierwszą czynnością którą należy wykonać przystępując do wykonania zadania jest lustracja całego obiektu, a zwłaszcza pomieszczeń, które mogą mieć istotne znaczenie dla skuteczności naszych działań. Nie wolno lekceważyć pomieszczeń czasowo zamkniętych, przylegających do chronionych budynków, zwłaszcza gdy są to pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze, dawne i nie używane pomieszczenia składowania artykułów żywnościowych. Nasze wysiłki są często daremne z powodu przeoczenia jednego zamkniętego pomieszczenia w którym szkodniki mają doskonałe warunki do rozwoju. Podczas inspekcji należy ocenić stan techniczny budynków oraz potencjalne możliwości przedostawania się owadów do pomieszczeń typu: rampy załadowcze, stan techniczny elewacji, szpary w drzwiach.

Identyfikacja szkodników

Kolejnym ważnym działaniem jest określenie gatunku owada na podstawie pozostawionych przez niego śladów bytowania. Mogą to być resztki pancerzyków, wylinki, martwe owady, pozostawione odchody lub zapach (np. prusaki). Oczywiście najlepiej jest schwytać żywe osobniki aby wyeliminować łatwy do popełnienia błąd, zwłaszcza przy szkodnikach magazynowych, których jest bardzo dużo gatunków.

Pierwsze dwa etapy działań a więc lustracja terenu i identyfikacja szkodnika mają podstawowe znaczenie dla wyboru metody działań profilaktycznych oraz metod zwalczania.

Działania profilaktyczne

Profilaktyka ma na celu ograniczenie dostępu owadów do chronionych pomieszczeń (siatki w oknach, kurtyny w drzwiach).

Działania utrudniające lub uniemożliwiające ukrycie się i reprodukcje szkodników:

 • Wietrzenie magazynów (mole),
 • Pozostawianie odstępu miedzy ścianą magazynu a paletą z towarem,
 • Likwidacja kryjówek poprzez usuwanie wszelkich szczelin w murach, podłodze, ścianach,
 • Dbałość o właściwą czystość w pomieszczeniach (kurz, resztki jedzenia, pozostawione odpadki, cieknące krany),
 • Usuwanie lub właściwe przechowywanie wszelkich potencjalnych produktów w których mogą znajdować się jaja szkodników (orzechy, nasiona, karma dla zwierząt roślinożernych, suszone pestki, przeterminowane wyroby czekoladowe z bakaliami).

Teren wokół budynków powinien być również poddany ocenie higienicznej. Nie powinno być gniazd ptaków na elewacji (jaskółki) oraz nie powinny gnieździć się inne ptaki (gołębie), a na terenie nie mogą być mrowiska. Zagłębienia terenu szybko zamieniają się w stojące bajorka które stają się siedliskiem różnych owadów (komary). Dodatkowo przywabiają na teren oprócz ptactwa inne zwierzęta np. psy, koty które mogą być nosicielami owadów ( pchły ) Nie skoszona trawa, chwasty, pnącza na elewacji ułatwiają przenikanie szkodników do budynku.

W sposób właściwy powinny być przechowywane wszelkie odpady (zamykane pojemniki), które muszą być regularnie opróżniane i myte (procedury mycia i dezynfekcji). Należy zwracać uwagę na czystość środków transportu , które powinny być codziennie czyszczone z resztek przewożonych produktów. Sprzyja to rozprzestrzenianiu się szkodników pomiędzy obiektami, które mogą być oddalone od siebie na duże odległości.

Wśród miejsc potencjalnie atrakcyjnych dla przenikania szkodników należy wyróżnić: połać dachową, okna, drzwi wejściowe, garażowe, wejścia zaplecza, rampy wyładowcze, kanały wentylacyjne podpiwniczenia, miejsca doprowadzeń do budynków infrastruktury komunalnej (gaz, kanalizacja, wentylacja, przyłącza elektryczne), szpary i pęknięcia w elewacji zewnętrznej, rosnące w pobliżu drzewa i pnącza, zalęgające kałuże i rozlewiska wodne.

Budynki powinny mieć: właściwą stolarkę okienną a wszelkie ubytki w ścianach i podłogach powinny być naprawiane na bieżąco.

Właściwie prowadzona profilaktyka pozwala na utrzymanie obiektu „wolnym od szkodników”.

Monitoring

Kiedy wszystkie dotychczas opisane działania zostały przez nas wdrożone pozostaje nam instalacja w obiekcie urządzeń monitorujących potwierdzających obecność lub brak szkodników na monitorowanym terenie. Program monitoringu spełnia podwójna rolę:

 • Informuje nas o pojawieniu się problemu w postaci obecności szkodnika,
 • Określa jaki jest stopień intestacji szkodnika w ochranianym obiekcie.

Ponieważ monitorowanie odbywa się w określonych umową odstępach czasowych, w sytuacji awaryjnej niezbędne są nasze wizyty pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi.

Zgromadzone dane z urządzeń monitorujących są podstawą do podjęcia właściwych działań, adekwatnych do zaistniałej sytuacji, mającej na celu eliminacje zagrożenia.

Monitorowanie i jednoczesne zwalczanie szkodników

Istnieją metody i urządzenia, które pozwalają zarówno monitorować obecność owadów i jednocześnie eliminować ja z otoczenia. Należą do nich:

 • Pułapki lepowe lub bezlepowe z atraktantem pokarmowym lub bez,
 • Pułapki feromonowe,
 • Lampy owadobójcze,
 • Lepy i taśmy klejące,
 • Urządzenia wytwarzające ciepło dla zwabienia owadów (pchły).

Zwalczanie szkodników

Kiedy działania profilaktyczne zawodzą i szkodniki przedostaną się do chronionego obiektu pozostaje nam tylko walka z nimi z użyciem chemicznych środków dezynsekcyjnych.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest opryskiwanie powierzchni preparatem owadobójczym.

Oprysk pomieszczeń produkcyjnych powinien być stosowany tylko w czasie przerw technologicznych a wszelkie produkty żywnościowe powinny być usunięte z pomieszczenia.

Po wykonaniu zabiegu, a przed ponownym wprowadzeniem żywności powinny zostać wdrożone procedury mycia i dezynfekcji. Są to czynności pracochłonne i kłopotliwe dlatego warto uświadomić właścicielowi wagę działań profilaktycznych.

Ocena skuteczności

Zabieg dezynsekcji kończy się zawsze oceną skuteczności naszych działań. Pierwsze opinie płyną zawsze od właściciela obiektu, który jest najbardziej zainteresowany rezultatem naszej pracy. Bardzo pomocne spostrzeżenia pochodzą od personelu, który przebywa najdłużej na obiekcie i jest najlepiej zorientowany czy pozbyliśmy się z jego terenu owadów. Jednak jedyną i najbardziej wiarygodną metodą jest dalsza kontynuacja monitorowania.

Jeśli w urządzeniach monitorujących nadal pojawiają się szkodniki, mimo założonego czasu na ich wyeliminowanie, wówczas musimy zabieg powtórzyć. Należy wówczas zastosować preparat którego substancja czynna będzie z innej grupy środków chemicznych.

Czasem potrzebna jest zmiana techniki wykonania zabiegu. Opryskiwanie można zamienić (czasem uzupełnić w wybranych punktowo miejscach) na trutki pokarmowe w postaci żelu.

Dokumentacja

Każdy zabieg z użyciem chemicznych środków owadobójczych powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem. Jest to Protokół dezynsekcji po zabiegowy. Dokument taki zawiera wszelkie ważne informacje takie jak: datę i miejsce wykonania zabiegu, użyty preparat i numer pozwolenia na stosowanie wydane przez MZ na stosowanie na terytorium RP oraz zalecenia pozabiegowe dla właściciela obiektu:

 • Pouczyć właściciela o rodzaju zagrożeń wynikających z przeprowadzonego zabiegu,
 • Określić minimalny czas, który musi upłynąć od wykonania usługi do momentu ponownego wejścia personelu,
 • Jeżeli zabieg był prowadzony z użyciem fumigantów oznaczyć pozostałość gazu i określić czas odgazowania,
 • Dodatkowe instrukcje dla osób przebywających w pomieszczeniach poddawanych dezynsekcji w sposobie postępowania po zabiegu, mogące mieć wpływ na ich bezpieczeństwo.

Oprócz Protokołu dezynsekcji pozabiegowej prowadzona powinna być szczegółowa dokumentacja wszystkich naszych działań w tym również monitorowania. Podstawą takiej dokumentacji jest plan obiektu, na którym naniesione są wszystkie rozmieszczone przez nas urządzenia monitorujące. Podczas kolejnych inspekcji starannie przegląda się wszystkie urządzenia, opisuje się liczbę i miejsca złapanych szkodników oraz ich rodzaj. Na podstawie tych obserwacji formułowane są działania korygujące. Wszystkie zauważone ślady bytowania szkodników potwierdzają i określają rodzaj użytej metody do ich wyeliminowania.

Efektywność naszej pracy dużej mierze zależy od właściwej współpracy z całym personelem chronionego obiektu. Na nic się nie zda nasz wysiłek jeśli nie będą przestrzegane nasze zalecenia (czas zmywania po zabiegu nie może być zbyt krótki, większość owadów jest aktywna głównie nocą i po zmroku lub w czasie nieobecności ludzi). Właściwa higiena, metody składowania i przechowywania towarów, sposób wydawania (FIFO z ang. pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) czy transportowania produktów (towar bez szkodników przewożony zaraz po transporcie towaru zainfekowanego szkodnikiem) będą lekceważone lub będzie niechęć do uczestnictwa w programie, wówczas efekty będą mizerne pomimo naszego wysiłku.
.