Dezynfekcja pojazdów komunalnych w 2013 roku

Według jakich zasad odbywać się będzie dezynfekcja pojazdów do odbierania odpadów komunalnych w 2013 roku.

Próbując znaleźć odpowiedź na zapytanie naszych klientów natknęliśmy się na przygotowany projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów, zastępujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 1959 regulujące zasady dezynfekcji taboru do wywozu nieczystości i zbiorników na odpady

Projekt z dnia 2 maja 2012 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2)
Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) zarządza się, co następuje
§ 2. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną:
3. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:
1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
– o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.
§ 4. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń
należy zapewnić, aby:
3) pojazdy i urządzenia były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
Wątpliwości nasze budzi sformułowanie , nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

Nasz komentarz:
Czy chodzi o lato kalendarzowe, astronomiczne czy klimatyczne? Ponieważ w lecie z powodu wysokich temperatur i szybciej zachodzących procesów  rozkładu materii organicznej należy wykonywać dezynfekcję częściej, wydaje się że najbardziej rozsądne byłoby stosowanie pkt. 3 w odniesieniu do lata klimatycznego.

Dlatego o wiele bardziej precyzyjnym jest określenie terminu np. od 21.06 do 23.09

W uzasadnieniu czytamy:
Obligatoryjne wprowadzenie punktu do mycia i dezynfekcji pojazdów lub obowiązek udokumentowania wykonania tych usług przez uprawniony podmiot zewnętrzny prowadzi do utrzymania floty pojazdów w należytym stanie sanitarnym. Jeżeli czynności mycia i dezynfekcji oraz bieżącej konserwacji pojazdów nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej, wówczas na terenie tej bazy powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, a także miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.

Nasz komentarz:
W projekcie rozporządzenia jest sformułowanie ”uprawniony podmiot zewnętrzny”.
Firmy DDD zajmujące się dezynfekcją w Polsce działają w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ponieważ usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji nie mają swojej odrębnej  klasyfikacji, która określa przedmiot działalności gospodarczej zostały one  przyporządkowane do sprzątania. Zatem, czy osoba która rejestruje zamiar zajmowania się myciem okien lub sprzątaniem mieszkań automatycznie staje się uprawnionym podmiotem zewnętrznym, jeśli jest właścicielem myjni samochodowej. Preparaty dezynfekcyjne wprowadzane do obrotu mają  atesty laboratoriów, które testują je na szczepach bakteryjnych nie zawsze tych najbardziej zjadliwych.
Dlatego w obrocie, są środki dezynfekcyjne o działaniu bakteriostatycznym (hamujące rozwój i namnażanie się bakterii, nie zabijające ich), którym nadaje się wysoką rangę preparatów dezynfekcyjnych. Czy zatem decyzje o wyborze środka dezynfekcyjnego powierza się wymienionym wcześniej ”uprawnionym podmiotom zewnętrznym” lub właścicielom samochodów, którzy posiadają stanowisko do mycia pojazdów.

Jeśli taki podmiot ma nikłe pojęcie o dezynfekcji, skąd można mieć pewność, że zabieg nie zostanie wykonany takim właśnie środkiem. Z naszych informacji wynika że szkoleniami z  dezynfekcji zajmuję się bardzo niewiele firm (m.in. Polskie Stowarzyszenie Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie), dlatego środki do takiej dezynfekcji  powinny być testowane albo w odniesieniu dla określonej grupy drobnoustrojów chorobotwórczych albo w wyznaczonych laboratoriach np. Narodowy  Instytut Zdrowia Publicznego.

Jak wyglądać powinien dokument zaświadczający o wykonanej dezynfekcji zgodny z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Czy informacje zawarte w tym zaświadczeniu Ministerstwo Środowiska powierza  właścicielom pojazdów lub uprawnionym podmiotom zewnętrznym.

Od razu wiadomo, że dokumentacja taka będzie niespójna. Czy zatem nie powinien być opracowany wzór w którym zawarte byłyby wszystkie informacje które Ustawodawca chciałby żeby były na zaświadczeniu.

Pełny tekst Projektu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 2 maja 2012r.

Tekst: Andrzej Skwirut Tedan.pl