CEPA walczy o jakość usług DDD

Konfederacja Europejskich Stowarzyszeń DDD (ang. Confederation of European Pest Management Associations) wraz Europejskim Komitetem Normalizacyjnym pracują nad nową normą europejską z zakresu ochrony przed szkodnikami.

Będzie ona określała wymagania i kompetencje, które muszą spełniać firmy z branży DDD. Wszystkie krajowe stowarzyszenia europejskie, będące członkami konfederacji CEPA (w tym PSPDDD) będą wymagały od swoich członków spełnienia wymagań stawianych przez normę.

Wszystkie produkty owadobójcze stosowane w branży zawodowego zwalczania szkodników podlegają przepisom dyrektywy w sprawie produktów biobójczych. Dotychczas nie powstały jednak wspólne ogólnoeuropejskie wymagania, odnoszące się do autoryzowania przedsiębiorstw zajmujących się zwalczaniem szkodników.

Ustanowienie wspólnej normy europejskiej ma na celu podniesienie jakości i efektywności wykonywanych usług. Ponadto podniesie świadomość na temat wartości branży zwalczania szkodników dla społeczeństwa w postaci utrzymania zdrowia i higieny, a także pomoże ograniczyć nieprofesjonalne wykorzystanie produktów biobójczych.

Należy pamiętać, że przystąpienie przez przedsiębiorstwo do programu będzie miało charakter dobrowolny, jednak firmy chcące legitymować się zgodnością z normą, będą zmuszone do spełnienia określonych przez nią standardów.
Możemy przewidywać, że stale zwiększające się wymagania rynku zachęcą przedsiębiorstwa DDD do udziału w programie.

Przewiduje się, że projekt normy zostanie przedstawiony krajowym stowarzyszeniom DDD wiosną 2013r. Następnie przez 9 miesięcy będzie czas na zgłaszanie poprawek do projektu, a ostateczny projekt zostanie przedstawiony najpóźniej do końca 2013r.

Czym jest CEPA?
Konfederacja Europejskich Stowarzyszeń DDD z siedzibą w Brukseli, stolicy Europy, reprezentuje europejski sektor DDD. Konfederacja zrzesza 20 krajowych stowarzyszeń, a także partnerów w postaci międzynarodowych przedsiębiorstw świadczących usługi zwalczania szkodników oraz branżowych producentów i dystrybutorów.

Czym jest CEN?
Europejski Komitet Normalizacyjny jest organem normalizacyjnym Unii Europejskiej zajmującym się opracowywaniem norm we wszystkich obszarach gospodarki z wyłączeniem elektrotechniki i telekomunikacji.

Członkami CEN są krajowe organy normalizacyjne 27 państw członkowskich UE oraz czterech krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tj. Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.